Waarden en identiteit
Vrijeschool Parkstad werkt vanuit het antroposofische mensbeeld als inspiratiebron. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind aangesproken. Dit betekent dat ons onderwijs aansluit bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van kinderen. We zien de lesstof vooral als een middel voor persoonlijke groei van jonge mensen. 


Missie
Vrijeschool Parkstad wil kinderen begeleiden in het ontdekken en tot ontplooiing brengen van hun persoonlijkheid en talenten. We bieden een basis voor een brede, algemene vorming en een ontwikkeling die aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Daarom is ons onderwijs gericht op diepgaande verbindingen; verbindingen met medeleerlingen, verbindingen met docenten en verbindingen met activiteiten en lesstof. 

Visie
Vrijeschool Parkstad wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven en die met een sterke vrije persoonlijkheid een eigen plek kunnen vinden in de toekomstige, snel veranderende maatschappij. Om dit te bereiken creëren we op school een omgeving waarin leren betekenisvol is en kinderen raakt. Hierbij willen we de vrijeschoolse kernwaarden als uitgangspunt nemen en combineren met hedendaagse werkvormen, die zowel recht doen aan de individuele ontwikkeling van elk kind als aan de relationele ontwikkeling binnen en tussen klassengemeenschappen.

Strategie en inrichting onderwijs
Vrijeschool Parkstad zet in op vier ontwikkelingen om recht te doen aan de visie:

Deel dit bericht