onderwijs in het leerpark


Vanaf klas 10, de bovenbouw, zal steeds vaker gewerkt worden in kleine homogene groepen, maar wel vanuit een heterogene setting. Heterogeniteit blijft het uitgangspunt, vandaar dat de stamklas ook zo lang mogelijk bij elkaar blijft. Examenstof op niveau maakt het echter noodzakelijk om op gewenste momenten met een homogene groep bij elkaar te komen voor instructies en/of coaching.  

Persoonlijke leer- en examenplannen 

Sinds schooljaar 2018-2019 werken we met persoonlijke leer- en examenplannen. 
Naast de mentor heeft iedere leerling in de bovenbouw ook een coach. De coach begeleidt de leerling bij het maken van een planning om zelfstandig aan de studiewijzers te werken.
 

Visie bovenbouw Vrijeschool Parkstad

De leerlingen oefenen het causale denken als mogelijkheid om de wereld te begrijpen en te onderzoeken. Het eigen oordeelsvermogen wordt hierdoor geoefend en ontwikkeld. Denken in uitersten wordt langzamerhand vervangen door een bewustwording van het feit dat de wereld niet uit uitersten bestaat. Leerlingen moeten dus leren om genuanceerder te kijken. Ze leren de wereld vanuit zichzelf te beschouwen, maar ook vanuit een ander en ze kunnen hun eigen mening verwoorden en onderbouwen. Jongeren worden opgeleid voor een maatschappij waarvan we nog niet weten hoe deze eruit zal zien. Het enige dat we wel weten is dat hij drastisch zal veranderen. Dat vergt mensen die creatief kunnen denken en op zoek willen naar nieuwe oplossingen. Niet enkel flexibel mee kunnen veranderen met de maatschappij, maar deze maatschappij ook zelf mee vormgeven. Mensen die anders durven kijken naar de enorme dilemma’s waar ze mee te maken zullen krijgen. Mensen die ideeën kunnen, willen en durven invullen op een ‘blanco’ blaadje, in plaats van het maken van een voorgedrukte toets of examen. Ze leren hierbij de handvaten te gebruiken die ze op school hebben gekregen. 

De waarden van waaruit in de bovenbouw gewerkt wordt zijn het ontwikkelen van eigenaarschap, zelfstandig leren en onderzoekend leren. Ook leren vanuit vakoverstijgende thema’s in heterogene groepen, is een belangrijk uitgangspunt in dit vraaggestuurde onderwijs.
Persoonlijke begeleiding en intensieve coaching vanuit feedback en feed forward is van essentieel belang om dit goed vorm te kunnen geven.

Deel dit bericht