Ouderschenking


De ouderschenking

Ouderbetrokkenheid is de basis van het vrije schoolonderwijs. We kunnen ons onderwijs niet vormgeven zonder de hulp van ouders.
Zo helpen ze bijvoorbeeld met het organiseren van feesten en de adventsmarkt, nemen deel aan verschillende werkgroepen, vervullen een rol in de ouderraad of zijn klassenouder.

Én ze leveren een financiële bijdrage.
Als school vallen wij onder de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Van daaruit ontvangen wij de overheidsfinanciering voor het onderwijs.

Vrijeschool Parkstad is dankbaar jaarlijks te mogen rekenen op de giften van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL).
Het schenkingsbedrag is inkomensafhankelijk en is aftrekbaar van de belasting.
Deze schenkingen zijn noodzakelijk om een volwaardig vrijeschools onderwijsprogramma te kunnen verzorgen: de bekostiging van de overheid is daarvoor ontoereikend. Dit geldt overigens voor alle vrijescholen in ons land.
Het standaardaanbod van onderwijs en zorg is niet afhankelijk van de bijdrage van de VVL, maar dankzij de schenkingen van de VVL is het mogelijk om de accenten te leggen die passen bij het vrijeschoolkarakter van Vrijeschool Parkstad. Zo worden de klassen bij de kunstvakken textiel, drama, smeden, houtbewerken in twee groepen gesplitst om de kwaliteit te bieden die we nastreven.

De schenkingen worden in overleg met het bestuur van de stichting VVL aangewend voor ongesubsidieerde kunstvakken en -materialen, de intensieve leerlingenzorg en -begeleiding en coaching en opleiding van docenten in het vrijeschoolonderwijs en de achtergronden daarvan. Zo wordt de klas bij de kunstvakken in twee groepen verdeeld om iedere leerling voldoende aandacht te kunnen geven.
De VVL kan dit bekostigen door schenkingen van de ouders aan de VVL.

LVO heeft met de VVL een overeenkomst gesloten (convenant) waarin onder andere is geregeld dat de VVL waakt over het vrijeschoolse karakter en de eigen identiteit van de school. Inmiddels is LVO zelf lid geworden van de Vereniging van Vrijescholen en heeft zich daarom ook zelf gecommitteerd aan het borgen van de vrijeschoolwaarden.

Gedetailleerde informatie vindt u hier.