Meer informatie over Missie en Visie


Missie

Vrijeschool Parkstad wil kinderen in de regio begeleiden in het ontdekken en tot ontplooiing brengen van hun persoonlijkheid en talenten. We bieden een basis voor een brede, algemene vorming en een ontwikkeling die aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Hierdoor kunnen leerlingen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven en met een sterke vrije persoonlijkheid een eigen plek kunnen vinden in de toekomstige, snel veranderende maatschappij.

Voor de Vrijeschool Parkstad is het mensbeeld vanuit de antroposofie een belangrijke inspiratiebron. In elke fase worden nieuwe belangstellingsgebieden en ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind aangesproken. Dit betekent dat ons onderwijs aansluit bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen van kinderen. We zien de lesstof vooral als een middel voor persoonlijke groei van jonge mensen.

Ons onderwijs doet niet alleen een beroep op het denken, maar spreekt ook het gevoel en de wil van leerlingen aan. In het leerplan zijn intellectuele, sociale, kunstzinnige en praktische vorming op evenwichtige wijze met elkaar verbonden. De Vrijeschool Parkstad wil bij haar leerlingen interesse wekken voor de verscheidenheid aan culturen en wil respect bijbrengen voor elke medemens.

Een voorbeeld:

In de 11e klas (= klas 5 bij regulier onderwijs) wordt het atoommodel uitvoerig behandeld. In het reguliere onderwijs is dat vaak al in de brugklas het geval. Dat bij ons dit onderwerp in de 11e klas wordt behandeld is een bewuste keuze. Een werkelijk inzicht in het hanteren van een niet waarneembaar en dus abstract onderwerp, kun je volgens vrijeschool pedagogiek pas vanaf klas 10 (= klas 4 bij regulier onderwijs) zinvol behandelen, als het abstractievermogen goed ontwikkeld is. Het aanleren om ermee te kunnen werken kan wel eerder, maar in combinatie met een vermogen tot werkelijk inzicht kun je veel meer bereiken en draagt het onderwerp ook bij aan de ontwikkeling van de leerling.

Visie tot 2020

Een regionale school voor voortgezet onderwijs gebaseerd op de vrijeschoolpedagogie.

Vrijeschool Parkstad is een regioschool voor voortgezet onderwijs gebaseerd op de vrijeschoolpedagogie. Wij bieden MAVO, HAVO en VWO onderwijs aan.

In een nauwe samenwerking met LVO zorgen wij voor een goede borging van het vrijeschoolonderwijs en ontplooien wij de identiteit van Vrijeschool Parkstad.

Belangrijke (uitgangs-)punten van Vrijeschool Parkstad:

  • Heterogene klassen.
  • Leerlingen langer laten uitrijpen.
  • Veel aandacht voor kunstvakken, zoals: drama, houtbewerking, smeden, textiel, tekenen, etc.
  • Niet methode-afhankelijk, maar ruimte voor de leerkracht om zijn aanpak aan de vraag binnen de klas aan te passen zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen.
  • Periodeonderwijs.
  • Mentor met stamklas 
  • De vakdocent rouleert

Leerparken met geïntegreerd horizontaal en verticaal heterogeen onderwijs met competentiegericht portfolio-systeem

In een veranderende samenleving ligt voor de Vrijeschool Parkstad een mooie uitdaging om de vrijeschoolse kernwaarden in het onderwijs als uitgangspunt te nemen en te combineren met hedendaagse werkvormen (zoals ervaringsgericht leren) die zowel recht doen aan de individuele ontwikkeling van elke leerling als aan de relationele ontwikkeling binnen en tussen klassengemeenschappen.

Vrijeschool Parkstad zet in op de ontwikkeling van leerparken waarin op klassenniveau alsook op klas- en vakoverstijgend niveau gewerkt en geleerd wordt. Hierbij staan de capaciteiten van de leerling centraal. Iedere leerling laat zijn groei zien door middel van een eigen leertrajectmap.

Hiertoe ontwikkelt Vrijeschool Parkstad de komende jaren doorlopende leerlijnen voor vakken en vakoverstijgende domeinen die afgestemd zijn op persoonlijke leerroutes, maar ook op het gemeenschappelijke periode- kunst- en bewegingsonderwijs met aandacht voor de leeftijdsfasen van de leerlingen.

In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dit enerzijds dat leerlingen van verschillende niveaus en jaarlagen in een transparante, gevarieerde en flexibele leeromgeving begeleid worden door coaches, vakexperts en mentoren op hun persoonlijke leerroute. Anderzijds volgen leerlingen in hun eigen heterogene stamklas met leeftijdsgenoten periode- kunst- en bewegingsonderwijs in vaste blokken in het rooster.

Oriëntatie op Duitse regio door inzet van “Versterkt Duits”

Vrijeschool Parkstad gaat ervan uit dat leerlingen in de regio Zuid Limburg zich in toenemende mate zullen oriënteren op Duitsland voor vervolgstudies en/of werk. 

Naast het aanleren van de Duitse taal op een creatieve wijze (o.a. door het maken van Duitse filmpjes, toneel, zingen, bewegen maar natuurlijk ook gewoon vocabulaire en grammatica) organiseren we werkweken in en excursies naar Duitsland. Ook willen we uitwisselingsprogramma’s met Duitse “Waldorfschulen”. Wij willen vakoverstijgend de Duitse taal integreren.

Alles is gericht op het geven van meer diepgang in de Duitse taal en cultuur. Dit aspect noemen we “Versterkt Duits”.