Bovenbouw


De Vrijeschool Parkstad start met bovenbouw, klas 10 (vierde leerjaar)

De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken” (Rudolf Steiner)

In deze veranderende samenleving ligt er voor de Vrijeschool een mooie uitdaging om de vrijeschoolse kernwaarden in het onderwijs als uitgangspunt te nemen en te combineren met hedendaagse werkvormen (zoals ervaringsgericht leren) die zowel recht doen aan de individuele ontwikkeling van elke leerling als aan de relationele ontwikkeling binnen en tussen klassengemeenschappen.

De Vrijeschool Parkstad zet hierbij in op de ontwikkeling van leerparken waarin op klasseniveau alsook op klas- en vakoverstijgend niveau gewerkt en geleerd wordt. Vanaf augustus 2018 starten we hiermee in klas 10 (vierde leerjaar). De capaciteiten van de leerlingen staan centraal. Iedere leerling laat zijn groei zien door middel van een eigen leertrajectmap. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van vaardigheden. Middels vaardigheden nemen leerlingen kennis op. Beoordelingen gebeuren o.a. aan de hand van leertrajectgesprekken en een portfolio.

In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dit enerzijds dat leerlingen van verschillende niveaus en jaarlagen in een transparante, gevarieerde en flexibele leeromgeving begeleid worden door coaches, vakexperts en mentoren op hun persoonlijke leerroute. Anderzijds volgen leerlingen in hun heterogene stamklas met leeftijdsgenoten periode-, kunst-, en bewegingsonderwijs in vaste blokken in het rooster.

 

Bij de Bétavakken betekent dit meer leren vanuit ervaringen (proefjes, experimenten en onderzoek). Observaties leiden tot conclusies. Dit spreekt de intrinsieke motivatie van leerlingen meer aan en past beter bij hun leefwereld en hun leeftijdsfase.

Ook bij de talen wordt er getraind op vaardigheden en aandacht besteed aan de literaire stromingen.

Klas 10 staat volgens de achtergronden van de vrijeschoolpedagogiek in het teken van de idealisten.

Middels subthema’s: ‘bewust omgaan met je omgeving’, ‘de maakbare maatschappij’, waarheid versus onwaarheid’ en ‘onze aarde in de kosmos’ werken leerlingen aan de verschillende vakken in deelopdrachten. Bij ieder subthema hoort een eindopdracht. Een voorbeeld van zo’n eindopdracht zou kunnen zijn dat leerlingen een symposium organiseren, een debat of een filmfestival. Alhoewel een eindopdracht samen met enkele andere leerlingen uitgevoerd kan worden, laat dit het leerproces van de individuele leerling zien.

Door de opzet van dit onderwijs zijn zowel open leerruimtes als kleinere ruimtes nodig, waar leerlingen individueel of gezamenlijk aan een taak of doel kunnen werken. De verhuizing in augustus 2018 naar het voormalige Arcus schoolgebouw aan de Drieschstraat biedt hiervoor volop mogelijkheden.

De moeilijkste opgave voor de leraar  is de leerling het plezier in het leren niet te bederven.”(Bertrand Russel)